Iwwert eis

Am Joër 1995 huet ee Grupp vun Kolleegen vun Habscht décidéiert fir een Mountain-bike’s Tour z’organiséiren.
No enger Paus vun engem Joër, organiséiert Aischdall-Bike asbl regelméisseg eng Randonnée.

An enker Zesummenarbecht matt den Aischdall-Biker vun Kaërch schaffen mir am Leader West Projet matt. Dëse Projet huet als Ziel fir den Aischdall méi attraktiv ze machen.